Rewitalizujemy Alwernię!

Czym jest rewitalizacja? W każdym mieście są miejsca lub obszary ulegające powolnej degradacji, niewłaściwie zagospodarowane lub pogrążone w stagnacji. Mówimy tu nie tylko o zdegradowanej przestrzeni miejskiej i niszczejących budynkach, ale także o miejscach, gdzie mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, gdzie koncentrują się różnego rodzaju zjawiska patologiczne i następuje powolne wykluczenie całego obszaru wraz z jego mieszkańcami z normalnego funkcjonowania gminy. Miejsca te, nawet jeżeli jest ich niewiele, wpływają niekorzystnie na postrzeganie całej dzielnicy, a w skrajnych przypadkach taka negatywna opinia może rzutować na całą gminę.
Więcej o rewitalizacji
 
 
Gminny Program Rewitalizacji (GPR)
Co to jest GPR
Rewitalizacja jest złożonym, długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast i gmin, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Aktywizacja obszarów miejskich wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych.
Jak powstaje GPR
Lokalny Program Rewitalizacji (GPR) to kompleksowy dokument strategiczny, który diagnozuje sytuację w gminie oraz określa dzielnice wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań naprawczych, ożywienia obszaru pod względem społecznym, gospodarczym i przestrzennym. GPR ma za zadanie koordynację wielu projektów rewitalizacyjnych, obejmujących zarówno działania sektora publicznego, jak i prywatnego, a także kumulację środków.